Nobuo Tsunetomi & Red Mazda Ucchy Go

Nobuo Tsunetomi, Osamu Uchiyama